Community Updates

Zagubieni w tłumaczeniu: Budowanie wielojęzycznej przestrzeni na RightsCon

Translation by: Bartosz Mateusz Wojtkuński and Jan Ryzdak

Od dostępu do internetu, przez tłumaczenie maszynowe, aż po projektowanie aplikacji, język jest nierozłączną częścią naszych ewoluujących ekosystemów. Nasze rozumienie języka kształtuje naszą osobowość, nasze poczucie własnej osoby i nasz związek z innymi. Jest kluczową częścią naszej zdolności do nawiązywania kontaktów międzyludzkich i zachowywania naszej kultury oraz historii.

Brak zróżnicowania językowego i dostępności w sferze cyfrowej ma dwojaki skutek. Przede wszystkim, zmienia technologie w komory echa, w których język angielski (jak i inne uprzywilejowane języki) kontrolują znaczną część dostępnej zawartości, co jeszcze wzmaga tę nierówność. Obecnie rodzimi użytkownicy języka angielskiego stanowią zaledwie pięć procent światowej populacji, a jednak 50% internetu jest przystosowane do tej małej grupy. Ta rzeczywistość jest sprzeczna z ideologią wolnego, uczciwego i otwartego internetu.

Po drugie, wykluczenie językowe może zahamować przepływ informacji i sposób, w jaki informacje te są rozpowszechniane i konsumowane, potencjalnie zezwalając przy tym, żeby nieprecyzyjne i stronnicze punkty widzenia przeważyły. Mark Graham z Oxford Internet Institute ujął to w ten sposób: „Bogate kraje w dużej mierze mogą określać się same, zaś te biedne definiowane są przez innych”. Zarówno w skali mikro i makro, skutki ograniczonego czy jednokierunkowego przepływu informacji są dalekosiężne. Na skutek tego często zdarza się, że najbardziej zmarginalizowane grupy są tymi, które napotykają największe przeszkody na drodze dostępu do przestrzeni cyfrowych.

Gdzie język i społeczność spotykają się

Występowanie tych wyzwań nie ogranicza się do świata cyfrowego. Globalne zgromadzenia mogą być szczególnie wymagającą przestrzenią dla kultywowania różnorodności językowej, jednak korzyści, jakie daje tworzenie miejsca, w którym każdy, a w szczególności członkowie niedostatecznie reprezentowanych społeczności, mogą poprowadzić i wzbogacać rozmowę, są bardzo wyraźne.

Wraz z powiększaniem się skali, na jaką działa RightsCon, zauważyliśmy trudność, ale i wagę zadania zawężenia tego podziału w naszej społeczności. W przeszłości organizowaliśmy wiele wykładów na temat języka oraz internetu, tłumaczeń jako kwestii związanej z prawami człowieka, jak i komunikacji w projektach humanitarnych. Wiemy, że inkluzywność oraz zapewnienie równości muszą być wplecione w strukturę naszego programu. Właśnie dlatego wprowadziliśmy komponent językowy do programu RightsCon Tunis, naszego pierwszego szczytu w regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki w 2019 roku. Oprócz angielskiego, organizatorzy prelekcji mieli możliwość przedstawienia swoich propozycji w języku francuskim i arabskim, dwóch najpowszechniej używanych języków w Tunezji i Maghrebie. Ostatecznie zorganizowaliśmy 15 wykładów w języku innym niż angielski: 3 w języku francuskim i 12 w języku arabskim.

Zdajemy sobie sprawę, że to niewielka część programu. W tym roku będziemy kontynuować pracę nad tym, aby RightsCon (tym razem odbywający się w Kostaryce) był bardziej inkluzywny i przystępny. Niektóre pytania dotyczące naszego formularza składania wniosków można przesyłać w języku hiszpańskim, aby dotrzeć do społeczności naszego kraju goszczącego i całego regionu. Będziemy cały czas aktualizować preguntas frequentes (częste pytania) na naszej stronie internetowej, aby dostarczyć szczegółowe informacje na temat RightsCon w języku hiszpańskim. Zapraszamy do składania propozycji wykładów na temat różnorodności językowej i chętnie poprowadzimy prelekcje w innych językach. Podobnie jak w Tunezji, planujemy równocześnie dostarczać tłumaczenia wszystkich naszych sesji plenarnych na głównej scenie.

Słuchanie, uczenie się i dopuszczanie nowych głosów

 
Kostaryka to idelane środowisko do udoskonalenia naszego podejścia do języka na RightsCon. Kraj ten jest bardzo zróżnicowany etnicznie i lingwistycznie. Oprócz hiszpańskiego, jego mieszkańcy mówią co najmniej pięcioma lokalnymi językami i trzema językami migowymi (w tym LESCO, Kostarykańskim językiem migowym i dwiema formami odpowiadającymi rdzennym językom Bribri i Brunca).

Na całym świecie ponad 2500 języków, większość z nich rdzenna, jest zagrożone wyginięciem. Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 2019 Rokiem Rdzennych Języków w celu zwrócenia uwagi na ten problem, który spotęgowany jest historyczną opresją i pozbawieniem praw ludności rdzennych. Ochrona kultur takich ludności często wiąże się z wykorzystaniem zasobów internetowych i baz danych do gromadzenia ich wiedzy, co oznacza, że zarządzanie danymi bezpośrednio wiąże się z kwestią przetrwania języków. Takie zjazdy, jak Festiwal Ameryki Łacińskiej na temat rdzennych języków w internecie torują drogę do silniejszej integracji praw ludności rdzennej w rozmowy na temat łączności i dostępności.

Od 2018 r., W odpowiedzi na zalecenia uczestników, pracujemy również nad poszerzeniem reprezentacji lokalnych perspektyw w ruchu na rzecz praw cyfrowych. Nasz zespół konsultował się z przedstawicielami z ośmiu krajów w celu zwiększenia udziału społeczności tubylczych w RightsCon. Doprowadziło to do utworzenia przez uczestników specjalnej sesji na temat suwerenności tubylczych danych na RightsCon w Tunezji, jak również do stworzenia grupy pracującej nad poprawieniem koordynacji i udziałem w najważniejszych zjazdach. W 2020 r. Nasz program będzie opierał się na tych wysiłkach i nadal będzie stanowił platformę dla osób pracujących na rzecz ochrony rdzennych praw, kultur i tradycji w erze cyfrowej.

W ramach naszej misji polegającej na zapewnieniu dostępu do RightsCon Kostaryka każdemu, aktywnie poszukujemy propozycji prelekcji dotyczących praw osób niepełnosprawnych, przystępnego projektowania i technologii wspomagających. Ogólnie rzecz biorąc, społeczności zajmujące się prawami człowieka i technologiami mogą zrobić więcej, aby zaspokoić szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych, zwłaszcza osób z głuchotą, zaburzeniami mowy, upośledzeniem wzroku i ograniczonymi zdolnościami motorycznymi. Skupienie się na projektowaniu skoncentrowanym na prawach człowieka jest jednym ze sposobów, w jaki technolodzy i firmy mogą zapewnić przystępność swoich produktów każdemu. Również opieka psychiatryczna zasługuje na większą uwagę w naszej pracy, biorąc pod uwagę, że zwiększenie dostępu do dokładnych informacji medycznych (w języku użytkownika!) Może mieć bezpośredni wpływ na identyfikację i leczenie niewidzialnych chorób, takich jak depresja.

Od słów do działania

 
Język dotyczy prawie każdego aspektu praw człowieka w erze cyfrowej. Ponieważ technologie w dalszym ciągu zbiegają się i stymulują zmiany w różnych sektorach i branżach, dla RightsCon ważna jest platforma dla tych, którzy zostali pominięci w rozmowie. Różnorodność językowa nie tylko sprzyja różnorodności myśli, ale także umożliwia społecznościom tubylczym, osobom niepełnosprawnym i innym marginalizowanym grupom odzyskanie władzy nad własnymi narracjami.

Jednocześnie brak zasobów, finansowania i siły roboczej może uniemożliwić nam osiągnięcie wszystkiego, co postawiliśmy sobie za cel, a nawet po podjęciu tych kluczowych kroków, istnieją luki w naszej zdolności do świadczenia usług tłumaczeniowych na miejscu lub komunikacji z uczestnikami w ich językach ojczystych. Razem, wraz ze społecznością RightsCon, uczymy się i słuchamy, z zamiarem zrobienia więcej i lepiej.

Chcesz poprowadzić sesję w języku hiszpańskim lub prowadzić rozmowę na temat języka w erze cyfrowej?

 
Zaproszenie do składania propozycji, RightsCon Kostaryka czeka na nie do 14 stycznia 2020 r. Nie możemy się doczekać, kiedy je prześlesz! Możesz przeczytać nasz poradnik poprawnego pisania propozycji, aby dowiedzieć się więcej o procesie, lub zadać nam pytanie pod adresem [email protected]. Zachęcamy członków naszej społeczności do podzielenia się opiniami i uwagami, a nasz zespół chętnie pomoże, jeśli formularz propozycji prelekcji stanowi przeszkodę dla Twojego uczestnictwa pod względem językowym lub dostępności.

Pomóż nam dotrzeć do większej liczby osób. Chciałbyś przetłumaczyć ten wpis na blogu na swój język ojczysty? Wyślij do nas wiadomość na [email protected].

Back to top